FACULTY STAFF

Faculty Head

Ng Wan Nah

Teachers

Goh Swee Bee
Lai Khong Hoo
Yap Sioa Chins
Dong Pei Ran
Low Li Choo
Yong Chai May
Esther Soong
Huang Bifen
Heng Hui Joo


Sub-categories
Lower School
Upper School
Senior School